نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

سید حسن نصرالله شخصیت سال 2013 لبنان