گزارش خبری/

تقابل مرد یخی و بیوه های سیاه در روسیه/دو ماه سخت در انتظار کرملین