همراه با تصاویر؛

حضور معترضان در خیابانهای کی یف / تجمع مقابل اقامتگاه خصوصی یانوکوویچ