در صحن علنی مجلس صورت گرفت:

تصویب ماده 5 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مجلس

بر اساس این ماده که با ۱۶۰رای موافق، بدون رای مخالف و ۷ رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، چنانچه به موجب ماده ۳ این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر‌گاه مالی از خود معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کار‌شناس رسمی مال مذکور تکافوی محکومه به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد و آزاد می‌‌‌گردد مال معرفی و یا کشف شونده مرجع ارجاع شونده ر‌ای توقیف می‌کند و محکوم به از محل آن استیفا می‌شود.

ماده 5 از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در بهارستان در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵ از این را  لایحه تصویب کردند.
بر اساس این ماده که با ۱۶۰رای موافق، بدون رای مخالف و ۷ رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، چنانچه به موجب ماده ۳ این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر‌گاه مالی از خود معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کار‌شناس رسمی مال مذکور تکافوی محکومه به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد و آزاد می‌‌‌گردد مال معرفی و یا کشف شونده مرجع ارجاع شونده ر‌ای توقیف می‌کند و محکوم به از محل آن استیفا می‌شود.

کد N32785