شیخ عشایر "البو علوان":

العلوانی خائن به عراق است

آفریقا و خاورمیانه

شیخ عشایر "البو علوان" ضمن اعلام برائت از العلوانی وی را خائن به عراق توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، شیخ عدنان المهنا العلوانی شیخ عشایر البو علوان از احمد العلوانی برائت جست.

شیخ البو علوان گفت: احمد العلوانی خائن به عراق است و ما از او اعلام برائت می جوییم. وی هنوز نزد نیروهای امنیتی است و آزاد نشده است.

از سوی دیگر یحیی الناصری استاندار ذیقار از عزم گروههای تروریستی برای عملیاتهای بمبگذاری از طریق به کارگیری خودروهای بمبگذاری شده خبر داد و افزود: گروه های تروریستی اخیرا اقدام به سرقت خودروهای شخصی می کنند تا از آنها برای عملیات های بمبگذاری استفاده کنند.

این در حالی است که یک منبع امنیتی عالی رتبه اعلام کرد: ارتش عراق طی عملیاتی دقیق در مناطقی از الانبار یک شبکه تروریستی را منهدم کردند.

از سوی دیگر سعدون الدلیمی سرپرست وزرات دفاع عراق تاکید کرد: اگر تحصن ها در الانبار برچیده شود احمد العلوانی آزاد خواهد شد. میدان های محل تحصن به مرکز تجمع قانون شکنان تبدیل شده است.