توضیحات فرجی دانا در صحن مجلس/

معاونانم را در صورت اثبات انتساب به جریان فتنه عزل می کنم