همراه با تصاویر؛

تظاهرات کارگران کره جنوبی در سئول به خشونت کشیده شد