نتانیاهو از بیمارستان مرخص شد

خواندنی از سراسر وب