راز ماندگاریˈآش پلوˈ، به عنوان میراث غذایی تاجیکان

کد N28979