کارشناس روابط بین الملل:

دستگاه دیپلماسی به دنبال اجرای قطعنامه پیشنهادی رییس جمهوری باشد

سیاسی,سیاست خارجی,مبارزه 92

تهران-ایرنا-کارشناس مسائل روابط بین الملل قطعنامه پیشنهادی رییس جمهوری را خدمت بزرگی به منافع ملی کشورمان ذکر کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی باید به دنبال اجرایی کردن مفاد این قطعنامه به ویژه در محیط پیرامونی ایران باشد.

ˈقدرت احمدیانˈ در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تصویب پیشنهاد دکتر روحانی مبنی بر جهان عاری از خشونت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تصویب پیشنهاد رییس جمهوری کشورمان در تاریخ مناسبات ایران با سازمان ملل متحد این نخستین اتفاق محسوب می شود چرا که جنبه عملیاتی و اجرایی دارد.

وی ضمن مقایسه پیشنهاد دکتر روحانی با پیشنهاد سید محمد خاتمی مبنی بر گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها گفت: پیشنهاد گفت و گوی تمدن ها بعد اجرایی و عملیاتی نداشت و صرفا پیشنهادی بود که بر اساس آن نهادها و گروه های بین المللی فرهنگ و رویکرد فرهنگی را در اولویت قرار می داد.

استاد دانشگاه با اشاره به محورهای14 گانه قطعنامه پیشنهادی رییس جمهوری که با رای قاطعی به تصویب رسید، گفت: این قطعنامه بر اجرای منشور ملل متحد و قواعد آن مثل منع توسل به زور،عدم حمله به زنان و کودکان،عدم حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی، نفی خشونت های قومی و فرقه ای، توجه به حقوق بشر و بسط آزادی از طریق آموزش مشارکت همگانی و نقش و اهمیت رسانه برای آن را مد نظر قرار داده است.

احمدیان ادامه داد: این قطعنامه از جهاتی چکیده تمام میثاق های حقوق بشر است که تاکنون به تصویب رسیده است.** تصویب قطعنامه خدمت برگی به سیاست خارجی کشورمان است

استاد روابط بین الملل رازی کرمانشاه همچنین درباره دستاوردهای این قطعنامه گفت:این قطعنامه با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم بیش از اینکه از نظر مسائل حقوق بین الملل اهمیت داشته باشد خدمت بزرگی به سیاست خارجی و منافع ملی کشورمان است.

وی برلزوم اجرایی کردن مفاد این قطعنامه در عرصه عمل تاکید کرد و گفت: دربند آخر قطعنامه تاکید شده است که دبیر کل سازمان ملل موظف است اجرای قطعنامه را پیگیری کند و بنابراین دستگاه دیپلماسی می تواند در ارتباط با دبیر کل سازمان ملل به دنبال اجرایی کردن این قطعنامه باشد.

احمدیان افزود:این قطعنامه مبتنی بر نفی خشونت و افراطی گری است و از طرف دیگر محیط پیرامونی ما از مهمترین کانون های خشونت در جهان محسوب می شود و از این رو دستگاه دیپلماسی باید به دنبال اجرای مفاد این قطعنامه در منطقه خاورمیانه باشد.

استاد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه همچنین درباره اثرات این قطعنامه در تغییر رویکرد دنیا به کشورمان گفت:از این جهت این قطعانه برجستگی بیشتری دارد و مهم است که دنیا در این شرایط از ایران صدای نفی خشونت و افراطی گری را بشنود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: نهادها و سازمانهای بین المللی، دفاتر نمایندگی دولت ها در سازمان ملل، سازمان های غیر دولتی و طرفدار صلح و جنبش های طرفدار صلح از این رویکرد جمهوری اسلامی استقبال می کنند و نگاه آنها از ما تحت تاثیر این قطعنامه قرار می گیرد.

وی براستمرار رویکرد فعلی دستگاه سیاست خارجی مبنی بر کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت: ادامه این رویکرد باعث تغییر نگاه غرب به ایران شده و کشورمان می تواند از آن برای حل مشکلات پیش روی خود استفاده کند.** منشاء تصویب قطعنامه حقوق بشری بر علیه ایران،بنیادهای متفاوت فکری است

وی در بخش دیگر از اظهارات خود درباره تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: یکی ازمناقشات اصلی ما با غرب مناقشه حقوق بشری است به طوری که صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورمان تبدیل به امری عادی شده است .

این استاد دانشگاه افزود:البته عادی بودن این اتفاق ناشی از آن نیست که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند بلکه علت آن تفاوت های بنیادین فکری و پارادایم متفاوتی است که این مفاهیم از آن بر می خیزد و نباید به آن توجه کرد.

وی استقبال از مواضع رییس جمهوری و کاهش آرای مثبت به قطعنامه ضد ایران نسبت به دوره های قبل را از نکات قابل تامل عنوان کرد و گفت: اگر هم قطعنامه حقوق بشری را با قطعنامه پیشنهادی رییس جمهوری مد نظر قرار دهیم می بینیم که پیشنهاد ایران حائز نکات حقوق بشری است و این برخورد با ایران پارادوکسیکال است چون از طرفی می بینند که ایران مبدع قطعنامه ای است که چکیده تمام میثاق ها و اصول حقوق بشر است از طرف دیگر قطعنامه حقوق بشری علیه آن صادر می شود.

سیام(4)**2021** 1418
کد N28092