رای الیوم: ژنو2 تقسیم حوزه های نفوذ میان قدرت ها

این روزنامه عربی چاپ لندن در مقاله ای در اهداف برگزاری کنفرانس ژنو2 برای حل و فصل بحران سوریه تشکیک کرده و نوشته است کشورهای غربی و منطقه ای ، مصالح مردم و حاکمیت سوریه را در آخر فهرست و مصالح خود را در اولویت قرار داده اند.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه نوشته است کنفرانس ژنو دو نهایتا در بازی بین المللی کنفرانسی برای تقسیم نفوذ و مصالح بین المللی خواهد بود. در این تحلیل از درخواست برای حضور گروههای افراطی جنایتکار در کنفرانس ژنو2 و از نادیده گرفته شدن شخصیتهای معتبر و سازمانهای ملی دمکراتیک دراین کنفرانس انتقاد شده است. این روزنامه می افزاید تلاش هیئت هماهنگ کننده ملی مخالفان سوریه برای متحد کردن گروههای مخالف همچنان ادامه دارد چون به خوبی می داند از هم گسیختگی گروههای مخالف به معنی قوت گرفتن خارجیها علیه آنان است. این هیئت طرحی را به عنوان « هیئتی واحد ، برنامه ای واحد و صدائی واحد » ارائه کرده و امیدوار است تمامی گروههای مخالف سوریه ، در قاهره نشست کوچکی تشکیل دهند تا اصول مشترک گروههای مخالف ملی و دمکراتیک در این نشست تعیین شود.

49261

کد N27821