حریت:

ˈبویینگˈ، 600 میلیون دلار به ترکیه غرامت می دهد

کد N27369