مقام های ارشد روس: استقرار سامانه آمریکایی در اروپا به بهانه تهدید موشکی ایران غیرقابل قبول است

کد N26169