حدادعادل از مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز عیادت کرد