تصویر و خبر/

بحران در روابط امارات و تونس باعث تولید دمپایی با طرح جدید شد!