در تذکر شفاهی مطرح شد:

درخواست نماینده قزوین از از دولت درباره درآمد مالیاتی استان

مجلس

نماینده مردم قزوین در تذکر شفاهی از دولت خواست تا به منظور برقراری تعادل بین مبالغ پرداختی و دریافتی 50 درصد از درآمدهای واریزی به خزانه دولت به این استان برگردانده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی داوود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در تذکر شفاهی با بیان اینکه تدبیر مناسبی در توزیع عادلانه بودجه و اختصاص سهم استان قزوین در مقایسه با سایر استانها صورت نگرفته است، گفت: تعهدات استان در قبال خزانه دولت از درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این رقم به رقم بالغ بر 750 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 5 سال گذشته رشد 70 درصدی داشته است.

نماینده مردم قزوین افزود: این در حالی است که حق السهم استان از این سهم هر سال کاهش پیدا کرده و از 59 درصد به 29 درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از دولت و کمیسیون های تلفیق و برنامه و بودجه تقاضا دارم که برای رعایت تعادل بین مبالغ پرداختی و دریافتی در این استان نسبت به سایر استان ها، 50 درصد از درآمد واریزی به خزانه دولت را به استان قزوین برگردانند.