افشاگری جدید اسنودن:

جاسوسی واشنگتن از مردم آمریکا بیشتر از روسها بود

آمریکا اروپا

ادوارد اسنودن در گفتگویی تازه مسائل پشت پرده جدیدی درباره فعالیتهای سرویسهای جاسوسی در آمریکا را افشا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ادوارد اسنودن" عضو سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اظهار داشت: من و همکارانم در آژانس امنیت ملی با نگرانی و بدبینی به فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی در آمریکا می نگریستیم.

وی افزود: من و بسیاری از همکارانم وقتی متوجه شدیم که از مردم آمریکا (در آمریکا) بیشتر از مردم روسیه (در روسیه) جاسوسی می کنیم، دچار شگفتی شدیم.

اسنودن همچنین با تکذیب این مسئله که هدف وی بدنام کردن و انحلال آژانس امنیت ملی آمریکا بوده، افزود: هدف من بهبود عملکرد و فعالیتهای این آژانس بود.

خاطرنشان می شود افشاگریهای اسنودن طی ماههای اخیر لطمات زیادی به روابط آمریکا به کشورهای دیگر به ویژه اتحاده اروپا وارد آورده است.