تصاویری که عکاس رویترز پیش از کشته شدن در سوریه گرفت

کد N24308