تجمع کارگران معترض مخابرات روستایی مقابل مجلس شورای اسلامی

مجلس

کارگران معترض مخابرات روستایی استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت یک ساله حقوقشان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حدود 100 نفر از کارگران مخابرات روستایی استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان و لرستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان طی یک سال گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 

بر اساس این گزارش از زمانی که شرکت مخابرات خصوصی شده علیرغم طرح های متعدد مجلس و قوانین مصوب آن حقوق کارگران مخابرات روستایی پرداخت نشده است.