با تصویب نمایندگان؛

واحدهای استانی سازمان مدیریت تشكیل می‌شود

سیاست داخلی

در راستای جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاستهای حاکم بر سازمانها منعطف، بهره‌ور، یادگیرنده، پژوهش محور،‌چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات ادرای و استخدامی سازمان در مرکز و استانها، متناسب با احکام و مأموریت‌های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه واحدهای استانی سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری، از محل تفکیک وظایف، منابع انسانی،امکانات و اختیارات سازمان مدیرت و برنامه ریزی سابق که به استانداری ملحق شده است ایجاد گردد و به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تحت نظر سازمان و هماهنگ با استانداران اداره می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز –یکشنبه-‌به ادامه رسیدگی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری پرداختند.

نمایندگان مردم پس از بحث و بررسی برای جایگزینی ماده 6 از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بجای ماده7 کمیسیون اجتماعی با 142 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع نظر موافق دادند و در نتیجه پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت هر چند که دولت مخالف این جایگزینی بود.

در ماده6 کمیسیون برنامه و بودجه آمده است: در راستای جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاستهای حاکم بر سازمانها منعطف، بهره‌ور، یادگیرنده، پژوهش محور،‌چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات ادرای و استخدامی سازمان در مرکز و استانها، متناسب با احکام و مأموریت‌های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادها در خصوص تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری در خصوص جایگزینی تبصره ماده 6 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بجای ماده 8 گزارش کمیسیون اجتماعی با 83 رأی موافق، 63رأی مخالف و 20 رأی ممتنع مخالفت کردند و در نتیجه این تبصره جایگزین ماده 8 نشد.

در ماده 8 گزارش کمیسیون اجتماعی آمده است: واحدهای استانی این سازمان از محل تفکیک وظایف، منابع انسانی، امکانات و اختیارات سازمان مدیرت و برنامه ریزی سابق که به استانداری ملحق شده است ایجاد می گردد و به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تحت نظر سازمان و هماهنگ با استانداران اداره می شود.

کد N22418

خواندنی از سراسر وب