هدیه لابی سلاح به مردم آمریکا در آستانه کریمس/مجروح حادثه دنور جان سپرد