مرکز پژوهش های مجلس طرح انتقال پایتخت را تایید کرد

مجلس,مرکز پژوهش ها

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح «انتقال پایتخت»، این طرح را که در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد، مورد تایید قرار دارد.

به گزارش ایرنا، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با بررسی طرح انتقال پایتخت آورده اند: شواهد علمی و تجربی نشان می دهد که امروزه شهر تهران با آسیب های جدی و فزاینده ای مواجه است که نمودهای آن در ناکارآمدی تجهیزات زیرساختی و کالبدی، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و بسط آلودگی زیست محیطی به خوبی دیده می شود. در اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس آمده است: استمرار این روند موجب کاهش کیفیت زندگی و تهدیدات مرتبط با ناپایداری های مختلف در سطح کلان شهر تهران شده است. وجه دیگر این ناپایداری ها، پیچیدگی و عمق پیامدهای آن است که ضرورت شناخت فراگیر و ژرف نگرانه ای را می طلبد.

«طرح انتقال پایتخت» که با هدف مواجهه با چالش های فعلی شهر تهران و در عین حال ایجاد پایتخت سیاسی و اداری و انتقال آن از تهران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، فی نفسه موضوعی با اهمیت و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

این طرح که مشتمل بر 6 ماده است و تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت را به منظور بررسی و مطالعه پیرامون ساماندهی پایتخت و برون رفت از وضعیت فعلی و از سوی دیگر تهیه برنامه های اجرایی لازم برای تشکیل پایتخت سیاسی و اداری جدید و انتقال آن از شهر تهران را پیش بینی کرده است.

طرح حاضر با اعمال اصلاحاتی از جمله حذف ماده (4) و تغییراتی در ترکیب اعضای شورا موضوع ماده (3) و تغییر عنوان طرح، در کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسیده است.

کمیسیون عمران نیز با اعمال اصلاحاتی در عنوان طرح، ماده (1) و تغییر سطح شورای عالی به شورا و به تبع آن تغییراتی در ترکیب اعضا موضوع ماده (3) این طرح را به تصویب رسانده است.

هدف اصلی از ارایه طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» به منظور بررسی، جمع بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و تهیه برنامه های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عنوان شده است.

با توجه به مشکلات شهر تهران و لزوم مطالعه و بررسی برای برون رفت از این وضعیت، تشکیل شورا یا مؤسسه ای برای این منظور امری ضروری تلقی می شود.

در همین حال طراحان طرح ایجاد پایتخت سیاسی و اداری را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برون رفت شهر تهران از وضع موجود قلمداد کرده اند.

طی دو دهه اخیر پیچیدگی و کثرت معضلات شهر تهران سبب شده تا بسیاری از تصمیماتی که با هدف کاستن از حجم مشکلات پایتخت اتخاذ و اجرا شده اند به سرانجام مطلوب و مقبولی نرسند، در نتیجه از یک دیدگاه به نظر می رسد، از جمله راهکارهایی که پایتخت کشور را از این مشکلات متعدد و مخرب نجات می دهد این است که پایتخت سیاسی و اداری به شهر دیگری انتقال یابد.

مطالعات تطبیقی و تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، برزیل، فیلیپین، هندوستان و استرالیا نیز چنین دیدگاهی را تأیید می کند.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی محتوای طرح یادآور شدند، از آنجا که هدف این طرح ساماندهی پایتخت و در کنار آن انتقال پایتخت سیاسی و اداری از شهر تهران است، لذا عنوان پیشنهادی یعنی «طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» با اهداف طرح سازگاری بیشتری دارد.

این مرکز همچنین با بررسی مواد این طرح، پیشنهاد کرده است، از آنجا که تعداد اعضای شورای ساماندهی پایتخت 14 نفر است، بهتر است برای تصمیم گیری تعداد اعضای این شورا فرد باشد مگر آنکه یک نفر از اعضا، به صورت ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت کند.

سیام**2025**1535
کد N21385