2013؛ سال ناکامی برای اوباما

خارجی ایران آمریکا اوباما,سال 2013 کنگره سنا,خبرگزاری فرانسه

تهران - ناکامی ها در کنگره و تحمیل ضربات رقبای سیاسی در پارلمان، مجموعه شکستهای سیاسی اوباما را در سال 2013 رقم زده و پایین ترین سطح محبوبیت مردمی و بدترین سال را در پنج سال ریاست جمهوری وی ثبت کردند، اما رئیس جمهور آمریکا به سال 2014 خوشبین است.

خبرگزاری فرانسه روز شنبه در تفسیری به ارزیابی کلی کارنامه کاری رئیس جمهور آمریکا پرداخت و در باره بیان مطالب فوق افزود:

تغییر کلی 180 درجه ای در سیاست خارجی، سلسله ناکامی های دولت در پارلمان و تحمیل حقارت بار ضربات کنگره بر تصویب لایحه اصلاحات بهداشتی، از نمونه شکستهای سیاسی اوباما در سال 2013 بود که از این زاویه دید می توان سال 2013 را به نوعی بدترین سال دوره کاری اوباما به حساب آورد.

آخرین نظرسنجی ها هم حاکی از تنزل چشمگیر محبوبیت اوباما در افکار عمومی آمریکاییان دارد که به زحمت به 40 درصد می رسد.

عامل اصل این تنزل محبوبیت برنامه اصلاحات بهداشتی اوباماست که به ˈاوباماکرˈ مشهور است.

مطلع ورودی این طرح افزون بر 30 میلیون آمریکایی محروم را تحت پوشش درمانی و بهداشتی قرار می دهد. این طرح از همان ابتدای کار و مطرح شدن یعنی از اول اکتبر به مانع بزرگ کسری بودجه دولت برخورد کرد و دولت را مقابل یک فاجعه بزرگ قرار داد.

این طرح هزاران آمریکایی را موظف خواهد ساخت رویه جاری مخارج خود را تغییر دهند.

رقبای جمهوریخواه اوباما در مجلس نمایندگان، پس از مخالفتهای شدید سرانجام پاییز امسال هرچند با بی میلی و اکراه این لایحه را از تصویب گذراندند. دو هفته تعطیل شدن دولت تاثیر بسزایی در تشویق کنگره به تصویب این طرح داشت.

در خصوص اصلاح قانون مهاجرت هم اوباما در مبارزات انتخاباتی اش به طور جد وعده عمل داده بود اما این لایحه به رغم آنکه سنا آن را تائید کرد اما مجلس نمانیدگان آن را مسکوت گذارد.

در سال 2013 کنگره دو ضربه پس زننده دیگر هم بر دولت اوباما وارد ساخت. کنگره از تعیین چهارچوب برای تنظیم بخشنامه در خصوص قانون حمل سلاح گرم هم طفره رفت. به دنبال حادثه تیراندازی در دبستانی در ˈنیوتاونˈ دولت سخت به تکاپو افتاد که این بخشنامه را تنظیم کند.

اوباما قول داده است سال 2009 بر این منوال نخواهد بود.

در این ارتباط ˈتوماس مانˈ کارشناس علوم سیاسی در موسسه ˈبروکینگزˈ عنوان می دارد که ˈسال آینده مجلس نمایندگان سرانجام اصلاحیه قانون مهاجرت را تصویب خواهد کرد اما بسیار سست و نه در قالب یک قانون بلندنظرانهˈ.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک ناکامی دیگر اوباما در کنگره در سال 2013 بر این مبنا بود که نتوانست کنگره را متقاعد سازد طرح حمله به سوریه را به تصویب برساند.

اوباما هم با مساعد نبودن زمینه و مقدمات کار، رویکردش را به جانب روسیه تغییر داد و با هماهنگی آنها تصمیم به امحای کامل تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه گرفته شد. مسکو متحد دمشق است.

اما در مقابل این همکاری، مسکو یک دست گرمی دیگر نیز به واشنگتن نشان داد و به ˈادوارد اسنودنˈ تبعه فراری آمریکایی که اسناد محرمانه ˈآژانس اطلاعات ملی آمریکاˈ را لو داده بود, پناهندگی داد.

این اسناد از عملیات جاسوسی آمریکا در سراسر جهان پرده بر می داشت و بالطبع افشای آن جنجالی بزرگ در سطح جهان به راه انداخت و بکلی وجهه آمریکا را در خارج مخدوش ساخت.

اوباما هم روز جمعه در کنفرانس خبری که بیلان کاری اش در سال 2013 را به اجمال بیان کرد و درخصوص اینکه آیا اسنودن را مورد عفو قرار خواهد داد یا نه فقط به ذکر این نکته اکتفا کرد که تصمیم گیری در این مورد بر عهده دستگاه قضایی کشور است.

اوباما اشاره کرد: این جوان با این کارش ˈخسارتهایی بیهودهˈ بر کشور تحمیل کرد.

خبرگزاری فرانسه ادامه می دهد: برای اولین بار از سال 2009 تاکنون دولت اوباما ˈکریسمسˈ را در حالی جشن می گیرد که با بحران مالی و یا کسری بودجه که جمهوریخواهان یا دمکراتهای کنگره خالق آن باشند مواجه نیست.

رقبای اوباما در کنگره بعد از سالها که شمشیرهایشان را به روی دولت بر سر تصویب لایحه بودجه کشیده بودند، امسال بر سر هزینه های جاری و مخارج دولت برای دو سال آینده بر مبنای پایین آوردن تدریجی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با هم به تفاهم رسیدند.

اوباما روز جمعه هم در گوشه ای از سخنانش وضعیت اقتصاد و اشتغال در کشور را در موقعیت خوب توصیف کرد و افزود: من صمیمانه بر این باورم که سال 2014 روزنه امید برای آمریکا خواهد بود.

به گفته توماس مان، در حال حاضر همه دغدغه و هم و غم نمایندگان کنگره انتخابات نوامبر 2014 است و بعید به نظر می رسد حزب اوباما در این انتخابات تسلط بر کنگره را بدست آورد.

این تحلیلگر سیاسی می افزاید: تسلط دمکراتها بر کنگره مستلزم آن است که اوباما به نحوی چشمگیر وضعیت اقتصادی کشور را رونق دهد، برنامه اصلاحات بهداشتی با موفقیت تمام به نتیجه برسد و بر رادیکال ترین جمهوریخواهان هم غلبه کند.

وی توضیح می دهد: اوباما باید موضع تدافعی خود را مقابل کنگره حفظ کند و انتظار می رود که سال آینده دولت با این رویکرد با حالتی تهاجمی و فعال طرحها و برنامه هایش را به اجرا گذارد.

خبرگزاری فرانسه می افزاید، در سیاست خارجی اوج دشواری کار اوباما روابط دشوار واشنگتن با کشورهای روسیه، چین و افغانستان بود. در افغانستان کشمکش دو طرف برسر ابقای نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 است که مورد تائید کابل قرار نگرفته است.

موفقیت سیاست خارجی اوباما در 2013 را باید نزدیکی واشنگتن با تهران به حساب آورد.

به دنبال روی کار آمدن ˈحسن روحانیˈ معتدل و میانه رو در ایران که با اوباما هم مکالمه تاریخی تلفنی داشته است، جمهوری اسلامی ایران با غرب به یک توافق هسته ای پرمشاجره و جنجالی رسید.

رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در روز جمعه اشاره ای به این موضوع داشت و کوشید به نوعی از این مذاکرات دفاع و کنگره را تشویق کند از تحریم تازه ایران منصرف شود.

اوباما تصویب این تحریمها را ˈخطایˈ قانونگذاران خواند.

وی در بخشی از گزارش بیلان کاری یک ساله خود به این نکته هم اشاره کرد: بدیهی است سالی که رو به پایان است منابعی برای نومیدی وجود داشته و پایان سال لحظه مناسبی است تا به ارزیابی سالی که گذشت بنشینیم و ببینیم چگونه می توانیم سال آینده را بهتر از امسال بسازیم.

اوباما تصریح کرد: من مطمئنم سال آینده سالی بهتر از امسال خواهیم داشت.

مترجمام**1591** 1337
کد N21284