برخورد اتوبوس دوطبقه لندن با درخت، بیش از 30 مجروح برجای گذاشت

کد N20480