جماعت گولن دست داشتن در رسوایی مالی ترکیه را رد کرد

عملیات فساد و ارتشا,ترکیه,جماعت گولن

آنکارا- ایرنا-ˈاورهان اردملیˈوکیل مدافع ˈفتح الله گولنˈرهبرجماعت ˈنورˈ در ترکیه دست داشتن این جماعت در تنش های سیاسی و رسوایی مالی در این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، اردملی با انتشار اطلاعیه ای که در اختیار رسانه های جمعی ترکیه قرار گرفت، عنوان کرد که تحقیقات آغاز شده از سوی دادستانی جمهوریت ترکیه در روزهای اخیر در ارتباط با فساد و ارتشا که منجر به دستگیری شماری از فعالان اقتصادی و نزدیکان برخی سیاستمداران شده است مشابه عملیاتی است که در هر کشور می تواند انجام شود.

وی گفت: قوه قضاییه ترکیه به صورت مستقل بررسی چنین ادعاهایی را آغاز کرده است.

وکیل مدافع رهبر جماعت نور در ترکیه با تاکید بر اینکه تحقیقات یاد شده باید روند عادی قضایی خود را طی کند،افزود: در راستای این تحقیقات در رسانه های جمعی ترکیه اتهاماتی علیه ˈفتح الله گولنˈ وارد شده است که تکذیب می شود.

اردملی ادعا کرد که هدف از انتشار این مطالب القای یک برداشت غیرصحیح از ˈفتح الله گولنˈ در نزد افکارعمومی ترکیه برای تاثیرگذاری برروند قضایی پرونده یاد شده و انحراف افکارعمومی از این تحقیقات است.

وی ادعاهای طرح شده علیه رهبر جماعت نورمبنی دردست داشتن جماعت گولن درعملیات یاد شده را بدون دلیل و غیرمستند خواند و بیان کرد: ˈفتح الله گولنˈهیچ ارتباطی با این عملیات و مقامات دولتی که اقدام به آغاز دستگیری ها و تحقیقات کرده اند، ندارد.

روزنامه ˈزمانˈ ارگان رسمی جماعت ˈگولنˈنیز امروز درمقاله ای درصفحه نخست خود نوشت: ترکیه با تحقیقاتی درمورد یک موضوع فساد و ارتشا که درتاریخ این کشور بی نظیر است مواجه می باشد.

زمان با اشاره به اینکه ادعاهای مطرح شده در نزد افکارعمومی ادعاهایی بسیار جدی است که در یک دولت دمکراتیک مبتنی بر برتری حقوق می باید با دقت بررسی شود، نوشت: متاسفانه درحال حاضر مشاهده می شود که تلاشهایی برای عقیم گذاشتن این تحقیقات در حال انجام است.

به نوشته زمان طرح ادعاهای بدون دلیل و مستند مبنی بر دست داشتن جماعت گولن در آغاز این تحقیقات و افشای این مسایل تلاش برای پوشاندن مساله اصلی است وتلاش برای پوشاندن و سیاه نمایی یک رخداد قضایی با طرح چنین ادعاهایی نمی تواند قابل قبول باشد.

این روزنامه طرفدار فتح الله گولن می نویسد: هرکس باید با احترام به حقوق در چارچوب قانونی منتظر پایان تحقیقات در این زمینه باشد و آنانی که بدون درنظرگیری محتوی این تحقیقات و ادعاها به استناد تئوریهای توطئه افراد و گروههایی که در این مساله دخیل نیستند را متهم می کنند نه تنها به خود بلکه به ترکیه نیز ضرر می رسانند.

ˈمصطفی یشیلˈ رییس بنیاد ˈنویسندگان و روزنامه نگارانˈ ترکیه که از آن به عنوان شاخه فکری ˈجماعت گولنˈ یاد می شود نیز درگفت وگو با خبرگزاری سامان یولو ادعای دست داشتن جماعت گولن با عملیات های فساد و ارتشا در ترکیه را رد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در تاریخ فعالیت50 ساله جماعت گولن هیچ اتهامی متوجه این جماعت نبوده است گفت: ما برمنبای مباحث سیاست حرکت نمی کنیم بلکه جماعت گولن بر مبنای ارزشی فعالیت می کند و روابط خود با احزاب سیاسی را نیز بر مبنای اصول ارزشی خود تنظیم می کند.

خاورم**2012**230 ** 1064
کد N19805