تفاوت پوشش خبری صداو سیما با واقعیت اظهارات اوباما در سابان

در این ویدئو محمد جواد ظریف تلاش می کند روایتی متفاوت از سخنرانی اوباما در مرکز سابان ارائه کند.روایتی که با توضیح ظریف تکمیل می شود.

تفاوت پوشش خبری صداو سیما با واقعیت اظهارات اوباما در ساباندر این ویدئو محمد جواد ظریف تلاش می کند روایتی متفاوت از سخنرانی اوباما در مرکز سابان ارائه کند.روایتی که با توضیح ظریف تکمیل می شود.

 

 

 

/17212

 

کد N19318