در جلسه امروز هیات دولت؛

محمد صادق صالحی منش استاندار قم شد

دولت

در جلسه امروز هیات دولت با تصویب وزیران محمد صادق صالحی منش به عنوان استاندار قم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق صالحی منش  در جلسه امروز هیات دولت به عنوان به عنوان استاندار قم انتخاب شد.

بنابراین گزارش استاندار  30 استان از 31 استان کشور انتخاب شده اند و تنها استاندار خراسان رضوی باقی مانده است.