بازدید سفیر آذربایجان در تهران از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز