مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع مطرح کرد

توانمندی در تولید ناو موشک‌انداز/ساخت نخستین کشتی اقیانوس‌پیمای ایران

کد N16656