فرهنگ زیر سایه سنگین سیاست

سیاسی

فرهنگ در گونه های متعدد عمومی و نخبگی و سازمانی و...مجموعه ی هنجارها و ارزشها و ایستارهای دیرپایی است که نوع و شکل نگرش وبینش و رفتار آحاد یک ملت را می سازد و ظهور و بروز خود را از صبح علی الطلوع تا شامگاهان در سبک زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی طبقات و اقشار مختلف مردم نشان می دهد . در خواب و بیداری و خوردن و اشامیدن و روابط و تعاملات خانوادگی و اجتماعی و کسب و کار و رانندگی و شادی و غضب و... یعنی گاه چهره ای زیبا و رحمانی و جذاب از خود نشان می دهد و گاه چهره ای نا زیبا و خشن و دافع . نقش و تاثیر گذاری فرهنگ بر حوزه های سیاست و اقتصاد و روابط خارجی و ... تقدمی است یعنی هر تغییری در حوزه فرهنگ موجب تغییر در دیگر حوزه های مورد اشاره می شود به عبارت دیگر تغییرات سیاسی و اقتصادی که زیربنای فرهنگی و عقبه فرهنگی نداشته باشد ناپایدار و شکننده و میراست

کد N15679