تحولات اوکراین/

دیدار مک کین با رهبران مخالفان/پایان کار اتحادیه اروپا با اوکراین