خشونت در اسپانیا/

23 معترض به قانون ممنوعیت تظاهرات در اسپانیا زخمی شدند