کری:

ایران می تواند به آمریکا کمک کند/ واشنگتن لوینسون را رها نکرده است