نوری المالکی:

تنش سیاسی از تروریسم خطرناکتر است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق با اشاره به نقش مخرب اختلافات و کشمکش های سیاسی برای دولت این کشور آن را به مراتب خطرناکتر از تروریسم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی برس، نوری المالکی تاکید کرد: تنش و درگیری های سیاسی برای دولت از گروههای تروریستی هم خطرناکتر است.

نخست وزیر عراق افزود:کسانی که به دنبال تخریب روند سیاسی هستند در واقع طرحهای خدماتی در کشور را به تعطیلی می کشانند.

وی بیان کرد: عراق که به داشتن کادر علمی و پزشکی و دانشگاههای معتبر و دارای قدمت مشهور بود بر اثر جنگ و درگیری بخش درمانی زیان زیادی دیده است.

المالکی افزود: هدف از ترور پزشکان و استادان دانشگاه به منظور خالی کردن عراق از دانشمندان و نخبگان بوده است.هدف از حمله به پزشکان که جان انسان های را نجات می دهند فراری دادن آنها از عراق است.

وی بیان کرد: هنگامی که گروههای سیاسی در راستای تضعیف دیگری می کوشند هدف آن ناتوان جلوه دادن دولت است.