گزارش مهر/

دستیابی عربستان به فناوری هسته ای امنیت جهانی را تهدید می کند/ پیشنهاد ریاض برای همکاری هسته ای با سئول