مجلس تصویب کرد:

واحدهای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وگذار می شود

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از تشکیل شدن برخی از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی، استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای هستند را باید پس از تایید رئیس جمهور به آنها واگذار نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی و تصویب جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره‌وری ماده 3 این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

در این ماده آمده است؛ کلیه منابع مالی، نیروی انسانی، اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت های مذکور در ماده یک این قانون به این سازمان انتقال می یابد.

همچنین ماده 3 طرح کمیسیون برنامه و بودجه نیز جایگزین ماده 4 طرح کمیسیون اجتماعی شد و در این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است؛ به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایت‌گر، ناظر و حمایت‌کننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، سازمان موظف است آن بخش از وظایف و احدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی، استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای می‌باشد، مشخص و پس از تایید رئیس جمهور به آنها واگذار نماید.

به گزارش مهر، نمایندگان در حال حاضر 4 ماده از این طرح را تصویب کرده اند و بقیه مفاد این طرح و بررسی و تصویب بقیه مفاد این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد.