فرصت شش ماهه مجلس به دولت برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف زمان تعیین شده شش ماهه برای دولت از زمان ابلاغ قانون به منظور ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مخالفت کردند و طبق مصوبه مجلس دولت 6 ماه فرصت دارد تا این سازمان را تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه  مدیریتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمایندگان پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کل کشور در خصوص جایگزینی آن با ماده یک گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس ماده یک گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی "در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می شود" است.

به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درخواست حذف مدت زمان شش ماه در این ماده واحده به رای نمایندگان گذاشته شد که  با 78 رای موافق، 79 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب نشد.

همچنین در این ماده پیشنهاد بازگشت به ماده 2 طرح اصلی در ماده یک طرح پیشنهادی مطرح شد که این پیشنهاد هم با 21 رای موافق، 119 رای مخالف، 23 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.