با موافقت مجلس؛

اختیارات معاونت نیروی انسانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتقل شد

مجلس

این موضوع در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور اجرا می‌شود.

نمایندگان مجلس با انتقال کلیه منابع مالی، نیروی انسانی، اختیارات و تجهیزات معاونت‌ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیروی انسانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از زمان تأسیس موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگر از طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با انتقال کلیه منابع مالی نیروی انسانی اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت‌های مذکور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) به سازمان تازه تأسیس مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کردند.

این موضوع در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور اجرا می‌شود.

کد N12246