با تصویب مجلس/

وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف و اختیارات این سازمان را در 11 بند به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمایندگان ماده 2 این طرح یک فوریتی را که شامل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بود بررسی و آن را تصویب کردند.

بر این اساس ماده 2 این طرح ماموریت ها و اختیارات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور را تشریح می کند که عبارت است از:

 1- مطالعه آینده پژوهی، توسعه ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امکانات کشور.
 2- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
 3- طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و  کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارایه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور.
4- طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بوجه های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور.
 5- بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تعیین ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمرکززدایی، طراح وی تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرا مدیریت برآیندها منابع انسانی و نظام شایستگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهره وری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری های نوین اداری.
 6- تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی  موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در زمینه های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی.
 7- طراحی و استقرا نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش های نظراتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی و استانی، طرح های عمرانی، فعالیت های دستگاه های اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهره وری، شفافیت، پاسخگویی و نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور و ارایه به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین و مقررات.
8- طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهره وری و انجام ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در میزان تحقق برنامه های توسعه و بودجه سالانه، ارتقای بهره وری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارایه پیشنهادهای تنبیهی و تشویقی برای دستگاه های اجرایی.
9- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام  و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم.

تبصره- این گزارش ها به صورت سالانه منتشر و در اختیار همگان قرار می گیرد

10- بررسی و اظهار نظر درباره پیشنویس لوایح و مصوبات دستگاه های اجرایی در چارچوب ماموریت های سازمان جهت هماهنگی و تطبیق با اسناد فرادستی نظیر سیاست های کلی نظام، قوانین موجود، برنامه های بلند مدت  میان مدت و منابع عمومی کشور و نیز ارایه گزارش های لازم برای بیان پیامدها و شفافیت در اتخاذ تصمیم ها قبل از تصویب در مراجع قانونی .
11- سایر ماموریت ها و وظایف مذکور در قوانین برنامه و بوده کشور، مدیریت خدمات کشوری، برنامه های 5 ساله توسعه و دیگر قوانین موضوعه.

تبصره- رویکرد سازمان  در کلیه ماموریت ها و وظایف موضوع این ماده با توجه به سند چشم انداز باید در راستای تولید کالا یا خدمت با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر نسبت به کشورهای منطقه باشد.

براساس این گزارش نمایندگان این ماده را به رای گذاشتند که با 182 رای موافق، 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پس از تصویب این ماده از قانون نمایندگان پیشنهاد اضافه شدن یک بند به این ماده را مبنی بر اینکه "برنامه ریزی و ارایه آموزش های تخصصی سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله برای وزرا و کلیه مدیران ارشد نظام قبل از انتخاب و انتصاب و تامین گزارش ها و اطلاعات و آمار مورد نیاز آنان جهت انجام بهتر مسئولیت ها" بود را مطرح کردند که این پیشنهاد با 79 رای موافق، 55 رای مخالف، 30 رای ممتنعت از 228 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.