فتحی پور در جمع خبرنگاران:

مبلغ بودجه افزایش پیدا نخواهد کرد

سیاست داخلی

با توجه به شرایط فکر می کنیم که سال اینده نیز کشور با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس گفت: تعدیل های مجلس در خصوص بودجه مربوط به ساختارها خواهد بود و مبلغ آن افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان فتحی پور رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه سمینار تخصصی برند ملی در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص بودحه سال 93 اظهار داشت: بودجه ای که از سوی دولت به مجلس اراده شده است بودجه ای است که منطبق با سیاست ها نیست و بیشتر برای رفتق و فتق امور است.

وی ادامه داد: ما در مجلس در پی این هستیم که بودجه بیش از پیش با سیاست ها منطبق شود.

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که حدودا اینکه چه قدر از میزان بودجه تعدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: تعدیل های مجلس در ساختارها خواهد بود و مبلغ آن افزایش پیدا نخواهد کرد.

فتحی پور میزان وابسنگی بودجه را به نفت زیاد دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط فکر می کنیم که سال اینده نیز کشور با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

این نماینده مجلس درخصوص عملکرد دولت در صد روز اخیر گفت: گزارش رئیس جمهور به شکل آسیب شناسی بود هر چند که بیشترین عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی بوده است و هر چند که شاهد کاهش نقطه به نقطه تورم نیز بوده ایم.

کد N11847