فوری/

قرضاوی از عضویت در هیئت علمای الازهر برکنار شد

آفریقا و خاورمیانه

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از برکناری رئیس اتحادیه موسوم به علمای مسلمان از عضویت در هیئت علمای الازهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در خبری فوری اعلام کرد که احمد الطیب شیخ الازهر و رئیس هیئت علمای دانشگاه الازهر دستور داد که یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه موسوم به علمای مسلمان را از عضویت در هیئت علمای برجسته الازهر برکنار کرد.

تصمیم به برکناری قرضاوی با اجماع آراء اعضای هیئت علمای الازهر اتخاذ شد. یوسف القرضاوی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در مصر صراحتا از وی و اخوان المسلمین حمایت کرد و با صدور فتواهایی مردم این کشور را به اعتراض علیه ارتش مصر فرامی خواند.