همراه با تصاویر؛

تظاهرات افغانی ها در کابل در اعتراض به خشونت های قبیله ای