رسالت: فتنه دنبال تضمین امنیت خود با خرج دولت است

رسالت دربخشی از سرمقاله خود نوشت:

دیروز آقای روحانی از هویت جنبش دانشجویی سخن گفت و بر ماهیت ضد استکباری و ضد استبدادی جنبش دانشجویی تاکید کرد.دیروز صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی، همان شعار مرگ بر آمریکا در 16 آذر سال 32 بود، شنیده شد، با همان قدرت و صلابت! این نشان حیات و پویایی دانشگاه و جنبش دانشجویی است. دیروز همزمان با صدای مرگ بر آمریکا، صداهایی هم شنیده می‌شود که حکایت از باز تولید فتنه دارد. این صدا دنبال پوشش جدید و تضمین "امنیت" خود است و آن را می‌خواهد با خرج دولت تامین کند. دانشجویان انقلابی باید هوشیار باشند اگر دست‌هایی وجود دارد که می‌خواهد این صدا را تا مرز فتنه جدید همراهی کند، با هوشمندی سیاسی آن را قطع کنند.

این صدا هنوز در دانشگاه شنیده می‌شود. در همین سخنرانی رئیس جمهور این صدا شنیده شد این صدا اکنون دنبال تامین امنیت خود است می‌خواهد به خرج دولت امنیت این صدا را تضمین کند.

دانشجویان باید هوشیار باشند اگر دولت اعتدال همانند دولت سازندگی غفلت کرد و این صدا را تا مرز فتنه همراهی کرد آنها با حضور در صحنه نگذارند این صدا به صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل غلبه کند.‏
/29212

 

کد N9457