سفیر ترکیه در گفتگو با مهر- پایانی

رابطه با اروپا برای ترکیه همه چیز نیست/ برای عضویت در اتحادیه اروپا مردم حرف آخر را می زنند