عمار حکیم:

نلسون ماندلا مشعل نورانی برای مدافعان حقوق ملتهاست

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به درگذشت نلسون ماندلا وی را به مثابه مشعلی نورانی برای مدافعان حقوق ملتها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، عمار الحکیم گفت: ندای نلسون ماندلا ضد استبداد همانند مشعلی روشن کننده مدافعانی است که از حقوق ملتهایشان دفاع می کنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: حزن و اندوه ملتهای دنیا را پس از رفتن ماندلا فرا گرفت به ویژه که وی یکی از شخصیتهای بزرگ جهانی دوران معاصر به سبب مبارزات ضد نژاد پرستی و آپارتاید بود.

وی تاکید کرد: ماندلا خواستار برابری و صلح میان افراد بشر بود.

شایان ذکر است که نلسون ماندلا 95 ساله اواخر پنجشنبه گذشته درگذشت.وی متولد 1918 بود که به سبب مبارزات علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی مشهور شد و از سال 1994-1999 رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شد.