تصاویری از حملۀ پلیس مصر به معترضان با گازاشک آور

کد N8438