روحانی در واکنش به شعار دانشجویان: شعار دو طرف زیبا است

دانشگاه کارگاه سیاست است/ غنی سازی حق مسلم ماست/ بودجه صندوق نوآوری 20 برابر می شود