در گفتگو با یک رسانه آمریکایی عنوان شد؛

نظر اوباما درباره جانشین وی پس از پایان دوران ریاست جمهوری