سفیر ترکیه در تهران در گفتگو با مهر-1

عزم ایران و ترکیه برای تعمیق روابط/ به دنبال رفع موانع گسترش مناسبات هستیم