سوال مجری تلویزیون از سخنگوی دولت: آی​کیو اعضای کابینه چقدر است؟

محمدباقر نوبخت سوژه یکی از آیتم​های خبری غیررسمی برنامه «صرفا جهت اطلاع» پنجشنبه 14 آذر بود.

سوال مجری تلویزیون از سخنگوی دولت: آی​کیو اعضای کابینه چقدر است؟محمدباقر نوبخت سوژه یکی از آیتم​های خبری غیررسمی برنامه «صرفا جهت اطلاع» پنجشنبه 14 آذر بود.

 

 

کد N7735